مطالب توسط rezaee

نحوه استفاده از Google Drive – قسمت ششم

بسیاری از مردم از گوگل درایو به عنوان ذخیره سازی ابری و سرویس همگام سازی فکر می کنند، اما شامل مجموعه ای از برنامه های اداری آنلاین است که قابل مقایسه با مایکروسافت آفیس است. Google Docs (پردازشگر کلمه)، Google Sheets (برنامه صفحه گسترده) و Google Slides (برنامه ارائه) می توانند فایل های مایکروسافت آفیس را import و export کنند و اگر مایل باشید شما می توانید از آنها برای همکاری با همکاران در یک سند، صفحه گسترده یا ارائه در زمان واقعی استفاده کنید.

نحوه استفاده از Google Drive – قسمت پنجم

بسیاری از مردم از گوگل درایو به عنوان ذخیره سازی ابری و سرویس همگام سازی فکر می کنند، اما شامل مجموعه ای از برنامه های اداری آنلاین است که قابل مقایسه با مایکروسافت آفیس است. Google Docs (پردازشگر کلمه)، Google Sheets (برنامه صفحه گسترده) و Google Slides (برنامه ارائه) می توانند فایل های مایکروسافت آفیس را import و export کنند و اگر مایل باشید شما می توانید از آنها برای همکاری با همکاران در یک سند، صفحه گسترده یا ارائه در زمان واقعی استفاده کنید.

نحوه استفاده از Google Drive – قسمت چهارم

بسیاری از مردم از گوگل درایو به عنوان ذخیره سازی ابری و سرویس همگام سازی فکر می کنند، اما شامل مجموعه ای از برنامه های اداری آنلاین است که قابل مقایسه با مایکروسافت آفیس است. Google Docs (پردازشگر کلمه)، Google Sheets (برنامه صفحه گسترده) و Google Slides (برنامه ارائه) می توانند فایل های مایکروسافت آفیس را import و export کنند و اگر مایل باشید شما می توانید از آنها برای همکاری با همکاران در یک سند، صفحه گسترده یا ارائه در زمان واقعی استفاده کنید.

نحوه استفاده از Google Drive – قسمت سوم

بسیاری از مردم از گوگل درایو به عنوان ذخیره سازی ابری و سرویس همگام سازی فکر می کنند، اما شامل مجموعه ای از برنامه های اداری آنلاین است که قابل مقایسه با مایکروسافت آفیس است. Google Docs (پردازشگر کلمه)، Google Sheets (برنامه صفحه گسترده) و Google Slides (برنامه ارائه) می توانند فایل های مایکروسافت آفیس را import و export کنند و اگر مایل باشید شما می توانید از آنها برای همکاری با همکاران در یک سند، صفحه گسترده یا ارائه در زمان واقعی استفاده کنید.

نحوه استفاده از Google Drive – قسمت دوم

بسیاری از مردم از گوگل درایو به عنوان ذخیره سازی ابری و سرویس همگام سازی فکر می کنند، اما شامل مجموعه ای از برنامه های اداری آنلاین است که قابل مقایسه با مایکروسافت آفیس است. Google Docs (پردازشگر کلمه)، Google Sheets (برنامه صفحه گسترده) و Google Slides (برنامه ارائه) می توانند فایل های مایکروسافت آفیس را import و export کنند و اگر مایل باشید شما می توانید از آنها برای همکاری با همکاران در یک سند، صفحه گسترده یا ارائه در زمان واقعی استفاده کنید.